MOBENGI 
            Mezinárodně chráněná chovatelská stanice plemene Basenji v Plzni                        Internationally protected breeding kennel of Basenji race in Pilsen
       

ELEGANTNÍ BASENJI
ELEGANT BASENJI DOG

 Basenji patří mezi jedno z nejprimitivnějších a nejpůvodnějších, dodnes existujících plemen. Je to inteligentní, temperamentní, hravý a veselý pes s vyrovnanou povahou. Je lehce stavěný, aristokratického vzhledu.

Basenji belongs to one of the most primitive and the most original, still existing breeds. It is an intelligent, lively, playful and happy dog with a balanced character. It is a lightly built with aristocratic appearance.

Basenji zaujme na první pohled svým lehkým a vznešeným pohybem, který připomíná klus plnokrevného koně. Miluje pohyb a rád se s vámi vydána dlouhou procházku, ale ani lenošení na gauči mu není cizí.Basenji attracts your attention at first sight by its light and noble movement that reminds a trot of a thoroughbred horse. He loves movement and is happy when you take it to a long walk, but even lounging on the couch is not foreign to him.

Je ostražitý, láskyplný, inteligentí (i když někdy jste přímo přesvědčeni o opaku). Jeho temperament se často projevuje při hře, ale i při výcviku, kdy se snaží často prosadit své názory. S výcvikem je vhodné začít od malička a je třeba důslednosti. Někdy dokáže být svéhlavý a dominantní.
He is watchful, affectionate, intelligent (although you're convinced of the contrary sometimes). His temperament is often reflected in the game, but also in it's training, when often tries to impose its views. It is better to start the training from a dog childhood and it should it should have been consistent. Basenji can be headstrong and domineering sometimes.

Basenji není vhodný k chovu v kotci, protože potřebuje stálý kontakt se svým pánem a má rád teplo (často vyhledává slunná místa v bytě a miluje, když se může zapasovat mezi páníčka a opěradlo pohovky).
Basenji is not suitable for breeding in the kennel because it needs a permanent contact with it's master and likes the heat (often looks for a sunny spot in the apartment and loves when it can squeeze between master and back of the sofa).

Plemeno je zvláštní tím, že neštěká (zřejmě díky menšímu hrtanovému prostoru), i když umí vyloudit širokou škálu jiných zvuků (typické je pro něj "jódlování"). Basenji jsou až úskostlivě čistotní a nemají psí pach. Plemeno má velmi silně vyvinutý lovecký pud.
It is a special breed that does not bark (probably due to the smaller laryngeal area), although able to make a wide range of other sounds (typical "yodelling"). Basenjis can be scrupulously cleanly and do not have a dog odor. The breed has a highly developed hunting instinct.

Zdroj: www.pesweb.cz